Eskişehir Osmangazi Üniversitesi 17 Kişi Temizlik Görevlisi Alacak

İLAN DETAYLARI
  • İLAN NO58168
  • İLAN TARİHİ22/02/2022

İlan Açıklaması

Konumu

Yayınlanma Tarihi: 21.02.2022
Çalışma Şekli Daimi / Tam Zamanlı
Son Başvuru Tarihi 25.02.2022 İşveren Statüsü Kamu Pozisyon 17

Genel Hususlar ve Özel Şartlar

TALEBE BAŞVURACAK ADAYLARIN DİKKATİNE:

A) Kuraya Tabi Talebe İlişkin Genel Hususlar:

1) İlan şartlarını taşıyan adaylar; ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 5 gün içinde esube.iskur.gov.tr internet adresinden “İş Arayan” linki üzerinden TC kimlik numarası ve şifre ile giriş yaparak başvuru yapabilir. Ayrıca hizmet noktalarından ve Alo 170 hattı üzerinden de başvurular yapılabilir. Son müracaat tarihi tatil gününe rastladığında başvurular takip eden ilk iş günü sonuna kadar uzatılır.
2) Başvuru başlangıç tarihleri aynı olan, aynı kamu kurum ve kuruluşunun ilanlarından sadece birine başvuru kabul edilir.
3) İlana başvuru yapacak öncelikli adaylar, başvuru yapacakları listeyi (öncelikli liste veya genel liste) başvuru esnasında işaretleyerek seçer. Başvuru süresi bittikten sonra liste değişikliği talepleri kabul edilmez.
4) Başvuru yapan iş arayanların ve önceliklilerin tamamı kura çekimi için talep sahibi kamu kurum ve kuruluşuna gönderilecektir. Kamu kurum ve kuruluşu tarafından organize edilen noter kurası ile genel listeden ve öncelikli listeden açık iş sayısının dörder katı kadar aday sınav yapılmak üzere belirlenir.
5) İşe alınacak işçilerin sadece noter kurasıyla belirleneceği kuraya tabi işgücü taleplerinde, öncelikliler de dâhil olmak üzere tüm başvuru sahipleri arasından açık iş sayısı kadar asıl ve ihtiyaç duyulacak sayıda yedek aday doğrudan kura sonucu belirlenecektir.
6) Listelere giren adaylar, ilan şartlarına ilişkin olarak; eğitim durumu, tecrübe, öncelik durumu, mesleki belge, yabancı dil şartı vb. belgelerini ilanı veren kamu kurum ve kuruluşuna ibraz eder. Belge teslim tarihi ve yeri, ilanda ya da kamu kurum ve kuruluşunun internet sitesinde adaylara duyurulur. Durumlarını belgeleyemeyenler veya yanlış beyanda bulunanlar listelerden çıkarılır. Listeden çıkarılan kişilerin yerine kamu kurum ve kuruluşunun tercihine göre sıralamada yer alan diğer kişiler dâhil edilebilir. Belge teslimi ve kontrolü işçi alımını yapacak kamu kurum ve kuruluşunun tercihine göre kura çekiminden önce veya sonra yapılabilir.
7) Sınav günü, saati, yeri ve sınava katılmaya hak kazanan adaylar, işçi alımını yapacak kamu kurum ve kuruluşunun internet sitesinde duyurulacaktır. Bu duyuru, tebliğ mahiyetinde kabul edilecek, adayların adresine posta yolu ile ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
8) Öncelik hakkına sahip olanlardan, başvuruda bulundukları ilana işverence davet edildikleri hâlde mücbir sebepler dışında icabet etmeyen, sınava katılmayan, işi reddeden veya kamuda sürekli işçi statüsünde işe yerleşenlerin öncelik hakkı ortadan kalkar.
9) Kamu kurum ve kuruluşlarının işçi taleplerine yapılan başvurularda kişilerin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan birinci yerleşim yeri adresi dikkate alınır. İlçe, il veya bölge düzeyinde yayımlanan işçi taleplerinin başvuru süresi içerisinde ikametini talebin karşılanacağı yere taşıyan adayların başvuruları kabul edilmez. İkamet değişikliği ile ilgili olarak, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminden yapılan sorgulamada Nüfus Müdürlüğünde işlemin yapıldığı tescil tarihi esas alınır. İkametini talebin karşılanacağı yer içerisinde değiştiren adayların Nüfus Müdürlüklerinden alacakları Adres Bilgileri Raporunu başvuru süresi içerisinde İŞKUR birimlerine ibraz etmeleri halinde ilgili işgücü talebine başvuru yapılır.
10) Gerçeğe aykırı belge verenlerin ya da beyanda bulunanların başvurusunun geçersiz hale getirilmesi ve işe alınması işleminin iptaline ilişkin İŞKUR ile talep sahibi kamu kurum ve kuruluşlarının yasal işlem yapma hakları saklıdır.

GENEL ŞARTLAR :

Başvuru yapan adayların başvuru sürecini Üniversitemiz www.ogu.edu.tr internet adresinden takip etmeleri önem arz etmektedir.
Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.
Adaylardan, gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar ile şartları taşımadığı sonradan tespit edilenlerin işlemleri, ilan/sınav/göreve başlama sürecinin her aşamasında idarece sonlandırılabilecektir.
Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Eski Hükümlü veya Terörle Mücadelede Malul SayılmayacakŞekilde Yaralananların İşçi Olarak Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 11 inci maddesi 2. fıkrası gereğince, istihdam edilecek kadro sayısının dört katına kadar aday (asil ve yedek olmak üzere) ve öncelik hakkına sahip olanların dört katına kadar (asil ve yedek olmak üzere) İŞKUR tarafından bildirilen başvurular arasından noter huzurunda çekilecek kura sonucunda belirlenecektir.

2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye’de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak,

18-35 yaş arasında (son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını doldurmuş 35 yaşını tamamlamamış) olmak,
Ortaöğretim (lise ve dengi) okul mezunu (son başvuru tarihi itibariyle) olmak,
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesindeki şartları taşıyor olmak (Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar. Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak),
Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak,
Arşiv araştırması olumlu sonuçlanmak,
Görevini devamlı yapmaya engel olabilecek hastalığı veya bulaşıcı hastalığı bulunmamak,
Vardiyalı veya dönüşümlü çalışmaya engel durumu olmamak,
Askerlik ile ilişiği olmamak (yapmış olmak veya muaf olmak),
Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak,
İşe alınmada öncelik hakkına sahip olan adaylardan anılan Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen öncelikli durumlarını gösterir belgeye sahip olmak,şartları aranır.
TEMİZLİK GÖREVLİSİ (ESKİ HÜKÜMLÜ /TERÖRLE MÜCADELEDE MALUL SAYILMAYACAK ŞEKİLDE YARALANAN) İÇİN ARANAN ÖZEL ŞARTLAR

Eski hükümlü: Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, cinsel saldırı veya çocuğun cinsel istismarı suçlarından mahküm olmamak şartıyla; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezası alan ya da ceza süresine bakılmaksızın zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından hüküm giyenlerden cezasını tamamlayanlar, cezası ertelenenler, koşullu salıverilenler, denetimli serbestlikten yararlananlardan eski hükümlü belgesi ile durumlarını belgelendirenleri ifade eder.
Terörle mücadelede malul sayılmayacak şekilde yaralanan: 21/6/1927 tarihli ve 1111 sayılı Askerlik Kanunu veya 16/6/1927 tarihli ve 1076 sayılı Yedek Subaylar ve Yedek Askeri Memurlar Kanunu kapsamına giren ve askerlik hizmetini yaparken 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun 21 inci maddesinde sayılan terör olaylarının sebep ve tesiri sonucu malul sayılmayacak şekilde yaralananlardan sağlık raporu ve terörle mücadelede yaralandığını gösteren komutanlık yazısı ile durumlarını belgelendirenleri ifade eder.
Üniversitemiz birimlerinde temizlik hizmeti, taşıma, kaldırma, istifleme, çevre temizliği ve benzeri işleri yapacaktır.
KURA İŞLEMİ, KURA TARİHİ, YERİ VE SONUÇLARIN AÇIKLANMASI

Kura usulü ile işe alımlarda kura çekimi, mevzuatına uygun olarak noter huzurunda yapılır. Adaylar istemeleri halinde kura çekimini izleyebilecektir.
Kura işleminin 17.03.2022 tarihinde saat 14.00 ESOGÜ Kongre ve Kültür Merkezinde yapılması planlanmış olup, herhangi bir değişiklik olması durumunda adaylara ayrıca duyurulacaktır.
Kura sonucunda ismi asil listede olup, süresi içinde evrak teslim etmeyen, eksik evrak teslim eden veya sözlü mülakata katılmayan, adayların yerine Kurada yedek olarak belirlenen adaylardan sırayla sözlü mülakata çağrılacaktır.
KURA İŞLEMİ SONUCUNDA SINAVA GİRMEYE HAK KAZANAN ASİL ADAYLARDAN İSTENEN BELGELER , TESLİM TARİHİ VE YERİ

İstenen Belgeler , Belge teslim tarihi ve yeri, Üniversitemiz www.ogu.edu.tr adresinden adaylara duyurulacaktır.
Durumlarını belgeleyemeyenler, yanlış beyanda bulunanlar ve eksik belge getirenler listelerden çıkarılacak ve yerlerine sıralamada yer alan diğer kişiler dahil edilecektir.
SÖZLÜ SINAV, SINAV TARİHİ VE YERİ

Kura sonucunda belirlenen adaylar, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Eski Hükümlü veya Terörle Mücadelede Malul Sayılmayacak Şekilde Yaralananların İşçi Olarak Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 16 ıncı maddesinin 1. fıkrası gereğince Başkanlığımızca sözlü sınava tabi tutulacaklardır.

Sözlü sınavın gün, saat ve yeri ile sınava katılmaya hak kazanan adayların listesi Üniversitemiz www.ogu.edu.tr internet sitesinde ilan edilecektir.
Bu duyuru, tebliğ mahiyetinde kabul edilecek, adayların adresine posta yolu ile ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
.

Meslek Bilgileri
Meslek Deneyim
Temizlik Görevlisi
Öğrenim ve Kişisel Bilgiler
Öğrenim
En Az Öğrenim Seviyesi : Ortaöğretim (Lise ve Dengi)
En Fazla Öğrenim Seviyesi : Ortaöğretim (Lise ve Dengi)
Cinsiyet Yaş
Kadın 18- -35 (25.02.2004 – 21.02.1987 tarihleri arasında doğan kişiler)
Erkek 18- -35 (25.02.2004 – 21.02.1987 tarihleri arasında doğan kişiler)

Kura Bilgileri
Kura Yeri : Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi
Kura Tarihi : 17.03.2022
Kura Saat Dilimi : 14:00 – 15:00

Çalışma Adresi : ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ MEŞELİK KAMPÜSÜ
26040 ODUNPAZARI/ESKİŞEHİR
Telefon : 0 222 239 37 50
E-posta : surekliisci4d@ogu.edu.tr

%d blogcu bunu beğendi: