BDDK 14 Sözleşmeli Bilişim Personeli Alacak

İLAN DETAYLARI
  • İLAN NO62095
  • İLAN TARİHİ12/03/2022

İlan Açıklaması

Konumu

BDDK, 14 sözleşmeli bilişim personeli alacak.
Son Başvuru Tarihi 3 Nisan 2022
Kaynak : Resmi Gazete
Eklenme :10 Mart 2022 01:01

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:

SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ ALIM İLANI

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Veri ve Sistem Yönetimi Daire Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere; 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 6’ncı maddesi ile 31/12/2008 tarih ve 27097 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi işlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli istihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik” in 8’inci maddesi uyarınca, sözlü sınav sonucunda oluşacak başarı sırasına göre 14 (on dört) sözleşmeli bilişim personeli alınacaktır.

2020 veya 2021 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında (KPSS) alınan KPSSP3 puanının %70’i (yüzde yetmiş) ile son beş yıl içinde İngilizce dilinde yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) veya buna denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen YDS dengi puanın %30’unun (yüzde otuz) toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre en yüksek puan alan adaydan başlanarak her bir sözleşmeli bilişim personeli pozisyonu için 5 (beş) katı aday, Kurumumuz tarafından gerçekleştirilecek olan sözlü sınava çağrılacaktır. Bu sıralamaya göre belirlenen son sıradaki aday ile aynı puana sahip birden fazla adayın bulunması halinde, bu adayların tamamı sınava kabul edilecektir. KPSSP3 puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSSP3 puanı 70 (yetmiş), yabancı dil puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın yabancı dil puanı 0 (sıfır) olarak değerlendirilecektir.

1-BAŞVURU ŞARTLARI

A. GENEL ŞARTLAR

a) Türk vatandaşı olmak,

b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

c) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahküm olmamak,

ç) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinde sayılan genel şartlara haiz olmak,

d) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

e) (d) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak, (Bu kısımda belirtilen bölüm mezunları aylık brüt sözleşme ücret tavanının 2 katı için başvuru yapabilirler.)

f) Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda ücret tavanı iki katını geçemeyecekler için en az 3 (üç) yıllık, diğerleri için en az 5 (beş) yıllık mesleki tecrübeye sahip bulunmak, (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4’üncü maddesinin (B) bendi ya da 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel kesimde sosyal güvenlik kurumlarına prim ödenmek suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır.)

g) Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek,

ğ) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığı bulunmamak,

h) Hizmetin gerektirdiği niteliklere, muhakeme yeteneğine ve temsil kabiliyetine sahip olmak, yoğun iş temposuna ayak uydurabilmek ve takım çalışmasına yatkın olmak,

ı) Askerlik durumu itibarıyla; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

i) Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırmasında kamu hizmetine atanmasına engel bir durumu bulunmamak.

B. ÖZEL ŞARTLAR

Aşağıda yer alan özel şartlarda istenilen mesleki tecrübe şartını gösteren belgeler ile sertifikalar “başvuru belgeleri” arasında sunulacak, istenilen bilgi ve tecrübeler ise başvuru belgeleri arasında yer alan “teknik özgeçmiş” belgesinde sunulacaktır. Bilgi ve tecrübeler, teknik özgeçmiş içinde başvurulan pozisyon için Özel Şartlar maddelerine karşılık gelecek şekilde çalışılan hizmetler / projeler / teknolojiler / sistemler / ürünler / cihazlar vs. hakkında bilgi verilmesi ya da ilgili maddeye ilişkin varsa alınan eğitim veya sertifika gibi belgelerin teknik özgeçmiş ekinde sunulması suretiyle detaylandırılacaktır. Başvurulan pozisyona ait teknik özgeçmiş, Kurum resmi internet sitesinden temin edilecek olup, doldurulduktan sonra imzalanmak suretiyle sınav başvuru sistemine yüklenecektir.

I- Güvenlik Uzmanı (4 Kişi – Tam Zamanlı – Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 Katına Kadar)

a) Büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde veya milli güvenliği tehdit edebilecek ya da kamu düzeninin bozulmasına yol açabilecek kritik türdeki verilerin bulunduğu kamu kurum ve kuruluşlarında yahut en az 1000 (bin) iç veya 5.000 (beş bin) dış kullanıcısı bulunan özel sektördeki sistem merkezlerinde sistem / ağ güvenliği, siber güvenlik veya bilgi güvenliği uzmanı olarak en az 3 (üç) yıl çalıştığını belgelemek,

b) Firewall, Intrusion Prevention System (IPS), URL filtering, Mail Gateway, Antivirüs, Sandbox-APT ve DoS/DDoS önleme cihazlarının kurulum, yapılandırma ve yönetiminde bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

c) NAT, QoS ve OTP (One Time Password) teknolojilerinin yönetiminde bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

ç) Sanal Özel Ağ (VPN), Geniş Alan Ağ (WAN), dış DNS ve alan adları yönetiminde bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

d) Kurumsal log yönetimi, SIEM ve log korelasyonu sistemlerinin yönetiminde bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

e) Ağ üzerinde zafiyet tarama ve trafik analizi yapabilen (Nessus, AppScan, Wireshark, Tcpdump, Nmap, Netcat gibi) yazılımların kullanımında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

f) Siber olaylara müdahale (SOME) faaliyetleri hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

g) Teknik şartname oluşturma ve PoC çalışmalarının yürütülmesinde tecrübe sahibi olmak,

Tercihen;

a) Check Point Certified Security Expert (CCSE) sertifikasına sahip olmak,

b) Penetrasyon/Sızma testleri hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

c) ISO 27001 (Bilgi Güvenliği Yönetimi Sistemi) Standardı konusunda, sertifikasyon hazırlık çalışmaları ve uygulamaları ile Bilgi Güvenliği süreçleri, iş sürekliliği, risk analizi ve risk yönetimi konularında uygulama bilgisine sahip olmak ve sertifikanın başarı ile alındığı en az bir uygulamada aktif rol almak,

ç) Microsoft ve Unix/Linux işletim sistemleri güvenliği konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

II- Ağ Uzmanı (2 Kişi – Tam Zamanlı – Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 Katına Kadar)

a) Büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde veya milli güvenliği tehdit edebilecek ya da kamu düzeninin bozulmasına yol açabilecek kritik türdeki verilerin bulunduğu kamu kurum ve kuruluşlarında yahut en az 1000 (bin) iç veya 5.000 (beş bin) dış kullanıcısı bulunan özel sektördeki sistem merkezlerinde ağ yönetimi uzmanı olarak en az 3 (üç) yıl çalıştığını belgelemek,

b) Cisco veya HP ağ cihazlarının ana omurga anahtarı (Backbone switch) ve kenar anahtarı (kenar switch) kurulumu, konfigürasyonu ve yönetiminde bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

c) Yerel alan ağ (LAN), kablosuz yerel ağ (WLAN), sanal özel ağ (VPN), Geniş alan ağ (WAN), dış DNS ve alan adları yönetimi konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

ç) Tunelling, Routing, Switching, DNS, DHCP, 802.11 a/b/g/n/ac, 802.1x teknolojilerinin yönetiminde bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

d) NAC (Network Access Control) uygulamalarının kurulumu ve yönetiminde bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

e) İstemci işletim sistemleri ve sunucu işletim sistemleri hakkında bilgi sahibi olmak,

f) Sistemlerin performansını izleyerek, bu doğrultuda kapasite planlaması yapabilme ve iyileştirmelere yönelik öneriler hazırlayabilme konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

g) Ağ cihazlarının güvenliğini ve iş sürekliliğini sağlayabilme konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

ğ) Ağ altyapısı için operasyonel standartları belirleyebilme, mevcut süreç ve prosedürleri geliştirebilme ve gerekli dokümantasyonları hazırlayabilme tecrübesine sahip olmak,

Tercihen;

a) Cisco Certified Network Associate (CCNA) veya Cisco Certified Network Professional (CCNP) sertifikalarından en az birine sahip olmak,

III- Sistem Uzmanı (4 Kişi – Tam Zamanlı – Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 Katına Kadar)

a) Büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde veya milli güvenliği tehdit edebilecek ya da kamu düzeninin bozulmasına yol açabilecek kritik türdeki verilerin bulunduğu kamu kurum ve kuruluşlarında yahut en az 1000 (bin) iç veya 5.000 (beş bin) dış kullanıcısı bulunan özel sektördeki sistem merkezlerinde sistem yönetimi uzmanı olarak en az 3 (üç) yıl çalıştığını belgelemek,

b) Microsoft’un yetkili eğitim ortaklarından Windows Server 2012R2, Windows Server 2016, Active Directory ve Exchange (2010, 2013 veya 2016) veya bu sistemlerin güvenliği hakkındaki eğitimlerden en az ikisini aldığını katılım sertifikası ile belgelemek,

c) Microsoft İşletim Sistemleri, Microsoft Domain Controller, Active Directory, Exchange hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

ç) Sanallaştırma teknolojileri üzerine mimari tasarım yapabilme, kurulumları gerçekleştirip yönetebilme, kısa orta ve uzun vade için kapasite planları çıkarabilme tecrübesine sahip olmak,

d) Ağ yönetimi konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

e) Veri ve disk yedekleme & kurtarma sistemlerinin (Netbackup, MS DPM gibi) yönetiminde, e-posta arşivleme ve yedekleme teknolojileri konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

f) Powershell scripti yazabilme ve GPO yönetebilme tecrübesine sahibi olmak,

g) Temel sunucu (web, mail, domain, DNS) servislerinin iş sürekliliğini tasarlayıp kurabilme tecrübesine sahip olmak,

Tercihen;

a) Windows Server 2012R2, Windows Server 2016, Active Directory ve Exchange (2010, 2013 veya 2016) sistemlerinin MCSA ve MCSE sertifikalarından en az birine sahip olmak,

b) Video konferans sistemlerinin kurulumu ve yönetimi hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

c) ODM (Olağanüstü Durum Merkezi) sistemlerinin kurulumu ve yönetimi hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

ç) Datacenter kurulumu ve yönetiminde, TIER sertifikasyonlandırma hakkında bilgi ve

tecrübe sahibi olmak,

IV- Kıdemli Güvenlik Uzmanı (2 Kişi – Tam Zamanlı – Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 3 Katına Kadar)

a) Büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde veya milli güvenliği tehdit edebilecek ya da kamu düzeninin bozulmasına yol açabilecek kritik türdeki verilerin bulunduğu kamu kurum ve kuruluşlarında yahut en az 1000 (bin) iç veya 5.000 (beş bin) dış kullanıcısı bulunan özel sektördeki sistem merkezlerinde sistem / ağ güvenliği, siber güvenlik veya bilgi güvenliği uzmanı olarak en az 5 (beş) yıl çalıştığını belgelemek,

b) Check Point Certified Security Expert (CCSE) sertifikasına sahip olmak,

c) Firewall, Intrusion Prevention System (IPS), URL filtering, Mail Gateway, Antivirüs, Sandbox-APT ve DoS/DDoS önleme cihazlarının kurulum, yapılandırma ve yönetiminde bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

ç) NAT, QoS ve OTP (One Time Password) teknolojilerinin yönetiminde bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

d) Sanal Özel Ağ (VPN), Geniş Alan Ağ (WAN), dış DNS ve alan adları yönetiminde bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

e) Kurumsal log yönetimi, SIEM ve log korelasyonu sistemlerinin yönetiminde bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

f) Penetrasyon/Sızma testleri hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

g) Ağ üzerinde zafiyet tarama ve trafik analizi yapabilen (Nessus, AppScan, Wireshark, Tcpdump, Nmap, Netcat gibi) yazılımların kullanımında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

ğ) Microsoft ve Unix/Linux işletim sistemleri güvenliği konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

h) Siber olaylara müdahale (SOME) faaliyetleri hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

ı) Teknik şartname oluşturma ve PoC çalışmalarının yürütülmesinde tecrübe sahibi olmak,

i) Proje yönetim birimleri ile ortak çalışabilecek, teknik liderlik yapabilecek seviyede proje görev yönetimi konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

Tercihen;

a) Certified Information Systems Security Professional (CISSP), Certified Ethical Hacker (CEH) veya ISO 27001 (Bilgi Güvenliği Yönetimi Sistemi) Standardı denetçi sertifikalarından en az birine sahip olmak,

b) ISO 27001 (Bilgi Güvenliği Yönetimi Sistemi) Standardı konusunda, sertifikasyon hazırlık çalışmaları ve uygulamaları ile Bilgi Güvenliği süreçleri, iş sürekliliği, risk analizi ve risk yönetimi konularında uygulama bilgisine sahip olmak ve sertifikanın başarı ile alındığı en az bir uygulamada aktif rol almak

V- Kıdemli Ağ Uzmanı (1 Kişi – Tam Zamanlı – Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 3 Katına Kadar)

a) Büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde veya milli güvenliği tehdit edebilecek ya da kamu düzeninin bozulmasına yol açabilecek kritik türdeki verilerin bulunduğu kamu kurum ve kuruluşlarında yahut en az 1000 (bin) iç veya 5.000 (beş bin) dış kullanıcısı bulunan özel sektördeki sistem merkezlerinde ağ yönetimi uzmanı olarak en az 5 (beş) yıl ağ yönetimi uzmanı olarak çalıştığını belgelemek,

b) Cisco Certified Network Associate (CCNA) veya Cisco Certified Network Professional (CCNP) sertifikalarından en az birine sahip olmak,

c) Cisco veya HP ağ cihazlarının ana omurga anahtarı (Backbone switch) ve kenar anahtarı (kenar switch) kurulumu, konfigürasyonu ve yönetiminde bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

ç) Yerel alan ağ (LAN), kablosuz yerel ağ (WLAN), sanal özel ağ (VPN), Geniş alan ağ (WAN), dış DNS ve alan adları yönetiminde bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

d) Tunelling, Routing, Switching, DNS, DHCP, 802.11 a/b/g/n/ac, 802.1x teknolojilerinin yönetiminde bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

e) NAC (Network Access Control) uygulamalarının kurulumu ve yönetiminde bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

f) NAT, BGP, OSPF, VRF, MPLS, Cisco VSS-VPC/HP IRF konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

g) Ağ alt yapısındaki cihazların ve ağın durumunu yönetebilen network analiz araçlarının kullanımında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

ğ) Proje yönetim birimleri ile ortak çalışabilecek, teknik liderlik yapabilecek seviyede proje görev yönetimi konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

VI- Kıdemli Sistem Uzmanı (1 Kişi – Tam Zamanlı – Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 3 Katına Kadar)

a) Büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde veya milli güvenliği tehdit edebilecek ya da kamu düzeninin bozulmasına yol açabilecek kritik türdeki verilerin bulunduğu kamu kurum ve kuruluşlarında yahut en az 1000 (bin) iç veya 5.000 (beş bin) dış kullanıcısı bulunan özel sektördeki sistem merkezlerinde sistem yönetimi uzmanı olarak en az 5 (beş) yıl çalıştığını belgelemek,

b) Windows Server 2012R2, Windows Server 2016, Active Directory ve Exchange (2010, 2013 veya 2016) sistemlerinin MCSA ve MCSE sertifikalarından en az ikisine sahip olmak,

c) Microsoft İşletim Sistemleri, Microsoft Domain Controller, Active Directory, Exchange ve Windows Server Clustering, Site Management hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

ç) Sanallaştırma teknolojileri üzerine mimari tasarım yapabilme, kurulumları gerçekleştirip yönetebilme, kısa orta ve uzun vade için kapasite planları çıkarabilme tecrübesine sahip olmak,

d) Her katmanda etki alanı (domain) konsolidasyonu projelerinde bulunmuş olmak,

e) Veri ve disk yedekleme & kurtarma sistemlerinin (Netbackup, MS DPM gibi) yönetiminde, e-posta arşivleme ve yedekleme teknolojileri konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

f) Sunucu servisleri seviyesinde mimari altyapı tasarımı yapıp işletebilme konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

g) Ağ yönetimi konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

ğ) İleri seviyede Powershell scriptleri yazabilme ve GPO yönetebilme tecrübesine sahip olmak,

h) Object Storage Yönetimi konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

ı) Temel sunucu (web, mail, domain, DNS) servislerinin iş sürekliliğini tasarlayıp kurabilme tecrübesine sahip olmak,

i) Proje yönetim birimleri ile ortak çalışabilecek, teknik liderlik yapabilecek seviyede proje görev yönetimi konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

Tercihen;

a) Information Technology Infrastructure Library (ITIL) sertifikasına sahip olmak,

b) NETAPP, EMC, HITACHI gibi depolama cihazlarını hizmet seviyelerine uygun şekilde yönetebilmek,

c) ODM (Olağanüstü Durum Merkezi) sistemleri kurulum ve yönetiminde bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

ç) Datacenter kurulumu ve yönetiminde, TIER sertifikasyonlandırma hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

d) Temel Linux servislerinin (BIND, Postfix, sendmail, vb) ve işletim sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

2- İSTENİLEN BELGELER – BAŞVURU ŞEKLİ – YERİ – TARİHİ

Adaylar, başvurularını 14/03/2022-03/04/2022 tarihleri arasında saat 23:59:59’a kadar Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden gerçekleştirecek olup şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular ile yukarıda belirtilen başvuru şartlarını taşımayan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir. Adaylar birden fazla sözleşmeli bilişim personeli pozisyonu için başvuruda bulunabilecektir. İstenilen Belgeler:

B. ÖZEL ŞARTLAR

Aşağıda yer alan özel şartlarda istenilen mesleki tecrübe şartını gösteren belgeler ile sertifikalar “başvuru belgeleri” arasında sunulacak, istenilen bilgi ve tecrübeler ise başvuru belgeleri arasında yer alan “teknik özgeçmiş” belgesinde sunulacaktır. Bilgi ve tecrübeler, teknik özgeçmiş içinde başvurulan pozisyon için Özel Şartlar maddelerine karşılık gelecek şekilde çalışılan hizmetler / projeler / teknolojiler / sistemler / ürünler / cihazlar vs. hakkında bilgi verilmesi ya da ilgili maddeye ilişkin varsa alınan eğitim veya sertifika gibi belgelerin teknik özgeçmiş ekinde sunulması suretiyle detaylandırılacaktır. Başvurulan pozisyona ait teknik özgeçmiş, Kurum resmi internet sitesinden temin edilecek olup, doldurulduktan sonra imzalanmak suretiyle sınav başvuru sistemine yüklenecektir.

I- Güvenlik Uzmanı (4 Kişi – Tam Zamanlı – Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 Katına Kadar)

a) Büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde veya milli güvenliği tehdit edebilecek ya da kamu düzeninin bozulmasına yol açabilecek kritik türdeki verilerin bulunduğu kamu kurum ve kuruluşlarında yahut en az 1000 (bin) iç veya 5.000 (beş bin) dış kullanıcısı bulunan özel sektördeki sistem merkezlerinde sistem / ağ güvenliği, siber güvenlik veya bilgi güvenliği uzmanı olarak en az 3 (üç) yıl çalıştığını belgelemek,

b) Firewall, Intrusion Prevention System (IPS), URL filtering, Mail Gateway, Antivirüs, Sandbox-APT ve DoS/DDoS önleme cihazlarının kurulum, yapılandırma ve yönetiminde bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

c) NAT, QoS ve OTP (One Time Password) teknolojilerinin yönetiminde bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

ç) Sanal Özel Ağ (VPN), Geniş Alan Ağ (WAN), dış DNS ve alan adları yönetiminde bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

d) Kurumsal log yönetimi, SIEM ve log korelasyonu sistemlerinin yönetiminde bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

e) Ağ üzerinde zafiyet tarama ve trafik analizi yapabilen (Nessus, AppScan, Wireshark, Tcpdump, Nmap, Netcat gibi) yazılımların kullanımında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

f) Siber olaylara müdahale (SOME) faaliyetleri hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

g) Teknik şartname oluşturma ve PoC çalışmalarının yürütülmesinde tecrübe sahibi olmak,

Tercihen;

a) Check Point Certified Security Expert (CCSE) sertifikasına sahip olmak,

b) Penetrasyon/Sızma testleri hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

c) ISO 27001 (Bilgi Güvenliği Yönetimi Sistemi) Standardı konusunda, sertifikasyon hazırlık çalışmaları ve uygulamaları ile Bilgi Güvenliği süreçleri, iş sürekliliği, risk analizi ve risk yönetimi konularında uygulama bilgisine sahip olmak ve sertifikanın başarı ile alındığı en az bir uygulamada aktif rol almak,

ç) Microsoft ve Unix/Linux işletim sistemleri güvenliği konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

II- Ağ Uzmanı (2 Kişi – Tam Zamanlı – Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 Katına Kadar)

a) Büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde veya milli güvenliği tehdit edebilecek ya da kamu düzeninin bozulmasına yol açabilecek kritik türdeki verilerin bulunduğu kamu kurum ve kuruluşlarında yahut en az 1000 (bin) iç veya 5.000 (beş bin) dış kullanıcısı bulunan özel sektördeki sistem merkezlerinde ağ yönetimi uzmanı olarak en az 3 (üç) yıl çalıştığını belgelemek,

b) Cisco veya HP ağ cihazlarının ana omurga anahtarı (Backbone switch) ve kenar anahtarı (kenar switch) kurulumu, konfigürasyonu ve yönetiminde bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

c) Yerel alan ağ (LAN), kablosuz yerel ağ (WLAN), sanal özel ağ (VPN), Geniş alan ağ (WAN), dış DNS ve alan adları yönetimi konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

ç) Tunelling, Routing, Switching, DNS, DHCP, 802.11 a/b/g/n/ac, 802.1x teknolojilerinin yönetiminde bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

d) NAC (Network Access Control) uygulamalarının kurulumu ve yönetiminde bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

e) İstemci işletim sistemleri ve sunucu işletim sistemleri hakkında bilgi sahibi olmak,

f) Sistemlerin performansını izleyerek, bu doğrultuda kapasite planlaması yapabilme ve iyileştirmelere yönelik öneriler hazırlayabilme konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

g) Ağ cihazlarının güvenliğini ve iş sürekliliğini sağlayabilme konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

ğ) Ağ altyapısı için operasyonel standartları belirleyebilme, mevcut süreç ve prosedürleri geliştirebilme ve gerekli dokümantasyonları hazırlayabilme tecrübesine sahip olmak,

Tercihen;

a) Cisco Certified Network Associate (CCNA) veya Cisco Certified Network Professional (CCNP) sertifikalarından en az birine sahip olmak,

III- Sistem Uzmanı (4 Kişi – Tam Zamanlı – Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 Katına Kadar)

a) Büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde veya milli güvenliği tehdit edebilecek ya da kamu düzeninin bozulmasına yol açabilecek kritik türdeki verilerin bulunduğu kamu kurum ve kuruluşlarında yahut en az 1000 (bin) iç veya 5.000 (beş bin) dış kullanıcısı bulunan özel sektördeki sistem merkezlerinde sistem yönetimi uzmanı olarak en az 3 (üç) yıl çalıştığını belgelemek,

b) Microsoft’un yetkili eğitim ortaklarından Windows Server 2012R2, Windows Server 2016, Active Directory ve Exchange (2010, 2013 veya 2016) veya bu sistemlerin güvenliği hakkındaki eğitimlerden en az ikisini aldığını katılım sertifikası ile belgelemek,

c) Microsoft İşletim Sistemleri, Microsoft Domain Controller, Active Directory, Exchange hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

ç) Sanallaştırma teknolojileri üzerine mimari tasarım yapabilme, kurulumları gerçekleştirip yönetebilme, kısa orta ve uzun vade için kapasite planları çıkarabilme tecrübesine sahip olmak,

d) Ağ yönetimi konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

e) Veri ve disk yedekleme & kurtarma sistemlerinin (Netbackup, MS DPM gibi) yönetiminde, e-posta arşivleme ve yedekleme teknolojileri konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

f) Powershell scripti yazabilme ve GPO yönetebilme tecrübesine sahibi olmak,

g) Temel sunucu (web, mail, domain, DNS) servislerinin iş sürekliliğini tasarlayıp kurabilme tecrübesine sahip olmak,

Tercihen;

a) Windows Server 2012R2, Windows Server 2016, Active Directory ve Exchange (2010, 2013 veya 2016) sistemlerinin MCSA ve MCSE sertifikalarından en az birine sahip olmak,

b) Video konferans sistemlerinin kurulumu ve yönetimi hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

c) ODM (Olağanüstü Durum Merkezi) sistemlerinin kurulumu ve yönetimi hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

ç) Datacenter kurulumu ve yönetiminde, TIER sertifikasyonlandırma hakkında bilgi ve

tecrübe sahibi olmak,

IV- Kıdemli Güvenlik Uzmanı (2 Kişi – Tam Zamanlı – Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 3 Katına Kadar)

a) Büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde veya milli güvenliği tehdit edebilecek ya da kamu düzeninin bozulmasına yol açabilecek kritik türdeki verilerin bulunduğu kamu kurum ve kuruluşlarında yahut en az 1000 (bin) iç veya 5.000 (beş bin) dış kullanıcısı bulunan özel sektördeki sistem merkezlerinde sistem / ağ güvenliği, siber güvenlik veya bilgi güvenliği uzmanı olarak en az 5 (beş) yıl çalıştığını belgelemek,

b) Check Point Certified Security Expert (CCSE) sertifikasına sahip olmak,

c) Firewall, Intrusion Prevention System (IPS), URL filtering, Mail Gateway, Antivirüs, Sandbox-APT ve DoS/DDoS önleme cihazlarının kurulum, yapılandırma ve yönetiminde bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

ç) NAT, QoS ve OTP (One Time Password) teknolojilerinin yönetiminde bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

d) Sanal Özel Ağ (VPN), Geniş Alan Ağ (WAN), dış DNS ve alan adları yönetiminde bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

e) Kurumsal log yönetimi, SIEM ve log korelasyonu sistemlerinin yönetiminde bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

f) Penetrasyon/Sızma testleri hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

g) Ağ üzerinde zafiyet tarama ve trafik analizi yapabilen (Nessus, AppScan, Wireshark, Tcpdump, Nmap, Netcat gibi) yazılımların kullanımında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

ğ) Microsoft ve Unix/Linux işletim sistemleri güvenliği konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

h) Siber olaylara müdahale (SOME) faaliyetleri hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

ı) Teknik şartname oluşturma ve PoC çalışmalarının yürütülmesinde tecrübe sahibi olmak,

i) Proje yönetim birimleri ile ortak çalışabilecek, teknik liderlik yapabilecek seviyede proje görev yönetimi konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

Tercihen;

a) Certified Information Systems Security Professional (CISSP), Certified Ethical Hacker (CEH) veya ISO 27001 (Bilgi Güvenliği Yönetimi Sistemi) Standardı denetçi sertifikalarından en az birine sahip olmak,

b) ISO 27001 (Bilgi Güvenliği Yönetimi Sistemi) Standardı konusunda, sertifikasyon hazırlık çalışmaları ve uygulamaları ile Bilgi Güvenliği süreçleri, iş sürekliliği, risk analizi ve risk yönetimi konularında uygulama bilgisine sahip olmak ve sertifikanın başarı ile alındığı en az bir uygulamada aktif rol almak

V- Kıdemli Ağ Uzmanı (1 Kişi – Tam Zamanlı – Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 3 Katına Kadar)

a) Büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde veya milli güvenliği tehdit edebilecek ya da kamu düzeninin bozulmasına yol açabilecek kritik türdeki verilerin bulunduğu kamu kurum ve kuruluşlarında yahut en az 1000 (bin) iç veya 5.000 (beş bin) dış kullanıcısı bulunan özel sektördeki sistem merkezlerinde ağ yönetimi uzmanı olarak en az 5 (beş) yıl ağ yönetimi uzmanı olarak çalıştığını belgelemek,

b) Cisco Certified Network Associate (CCNA) veya Cisco Certified Network Professional (CCNP) sertifikalarından en az birine sahip olmak,

c) Cisco veya HP ağ cihazlarının ana omurga anahtarı (Backbone switch) ve kenar anahtarı (kenar switch) kurulumu, konfigürasyonu ve yönetiminde bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

ç) Yerel alan ağ (LAN), kablosuz yerel ağ (WLAN), sanal özel ağ (VPN), Geniş alan ağ (WAN), dış DNS ve alan adları yönetiminde bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

d) Tunelling, Routing, Switching, DNS, DHCP, 802.11 a/b/g/n/ac, 802.1x teknolojilerinin yönetiminde bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

e) NAC (Network Access Control) uygulamalarının kurulumu ve yönetiminde bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

f) NAT, BGP, OSPF, VRF, MPLS, Cisco VSS-VPC/HP IRF konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

g) Ağ alt yapısındaki cihazların ve ağın durumunu yönetebilen network analiz araçlarının kullanımında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

ğ) Proje yönetim birimleri ile ortak çalışabilecek, teknik liderlik yapabilecek seviyede proje görev yönetimi konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

VI- Kıdemli Sistem Uzmanı (1 Kişi – Tam Zamanlı – Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 3 Katına Kadar)

a) Büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde veya milli güvenliği tehdit edebilecek ya da kamu düzeninin bozulmasına yol açabilecek kritik türdeki verilerin bulunduğu kamu kurum ve kuruluşlarında yahut en az 1000 (bin) iç veya 5.000 (beş bin) dış kullanıcısı bulunan özel sektördeki sistem merkezlerinde sistem yönetimi uzmanı olarak en az 5 (beş) yıl çalıştığını belgelemek,

b) Windows Server 2012R2, Windows Server 2016, Active Directory ve Exchange (2010, 2013 veya 2016) sistemlerinin MCSA ve MCSE sertifikalarından en az ikisine sahip olmak,

c) Microsoft İşletim Sistemleri, Microsoft Domain Controller, Active Directory, Exchange ve Windows Server Clustering, Site Management hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

ç) Sanallaştırma teknolojileri üzerine mimari tasarım yapabilme, kurulumları gerçekleştirip yönetebilme, kısa orta ve uzun vade için kapasite planları çıkarabilme tecrübesine sahip olmak,

d) Her katmanda etki alanı (domain) konsolidasyonu projelerinde bulunmuş olmak,

e) Veri ve disk yedekleme & kurtarma sistemlerinin (Netbackup, MS DPM gibi) yönetiminde, e-posta arşivleme ve yedekleme teknolojileri konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

f) Sunucu servisleri seviyesinde mimari altyapı tasarımı yapıp işletebilme konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

g) Ağ yönetimi konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

ğ) İleri seviyede Powershell scriptleri yazabilme ve GPO yönetebilme tecrübesine sahip olmak,

h) Object Storage Yönetimi konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

ı) Temel sunucu (web, mail, domain, DNS) servislerinin iş sürekliliğini tasarlayıp kurabilme tecrübesine sahip olmak,

i) Proje yönetim birimleri ile ortak çalışabilecek, teknik liderlik yapabilecek seviyede proje görev yönetimi konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

Tercihen;

a) Information Technology Infrastructure Library (ITIL) sertifikasına sahip olmak,

b) NETAPP, EMC, HITACHI gibi depolama cihazlarını hizmet seviyelerine uygun şekilde yönetebilmek,

c) ODM (Olağanüstü Durum Merkezi) sistemleri kurulum ve yönetiminde bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

ç) Datacenter kurulumu ve yönetiminde, TIER sertifikasyonlandırma hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

d) Temel Linux servislerinin (BIND, Postfix, sendmail, vb) ve işletim sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

2- İSTENİLEN BELGELER – BAŞVURU ŞEKLİ – YERİ – TARİHİ

Adaylar, başvurularını 14/03/2022-03/04/2022 tarihleri arasında saat 23:59:59’a kadar Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden gerçekleştirecek olup şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular ile yukarıda belirtilen başvuru şartlarını taşımayan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir. Adaylar birden fazla sözleşmeli bilişim personeli pozisyonu için başvuruda bulunabilecektir. İstenilen Belgeler:

3- BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ, BAŞVURU SONUÇLARININ DUYURULMASI

Başvuruların incelenmesi sonucunda ilanda belirtilen şartları sağlayan adaylardan, 2020 veya 2021 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında (KPSS) alınan KPSSP3 puanının %70’i (yüzde yetmiş) ile son beş yıl içinde İngilizce dilinde yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) veya buna denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen YDS dengi puanın %30’unun (yüzde otuz) toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre en yüksek puan alan adaydan başlanarak her bir sözleşmeli bilişim personeli pozisyonu için 5 (beş) katı aday Kurumumuz tarafından gerçekleştirilecek olan sözlü sınava çağrılacaktır.

Bu sıralamaya göre belirlenen son sıradaki aday ile aynı puana sahip birden fazla adayın bulunması halinde, bu adayların tamamı sınava kabul edilecektir. KPSSP3 puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSSP3 puanı 70 (yetmiş), yabancı dil puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın yabancı dil puanı 0 (sıfır) olarak değerlendirilecektir.

Sözlü sınava katılmaya hak kazanan adayların listesi en geç 29.04.2022 tarihinde Kurumun resmi internet sitesinde ve Kariyer Kapısı Platformunda duyurulacaktır. Ayrıca yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır.

4- SINAVIN ŞEKLİ, KONULARI VE TARİHİ

Sınav sözlü sınav (mülakat) olarak tek aşamalı yapılacaktır.

Sınavda, adayların kimlik tespitinde kullanılmak üzere, fotoğraflı bir kimlik belgesini (nüfus cüzdanı, ehliyet veya pasaport) yanlarında bulundurmaları gerekmektedir. Aksi halde adaylar sınava alınmayacaklardır.

Sözlü sınavda adaylara, mesleki bilgiler ile başvurulan pozisyon için özel şartlar bölümünde belirtilen alanlardaki bilgi ve tecrübelerini ölçmeye yönelik sorular yöneltilecektir.

Sözlü sınav 09.05.2022 ile 13/05/2022 tarihleri arasında BDDK hizmet binasında (Büyükdere Cad. No:106 Esentepe Şişli/İSTANBUL) yapılacak olup mülakat tarihinde erteleme olması durumunda bu durum “www.bddk.org.tr” adresinde ilan edilecektir. Ayrıca adaylar sınavlarına ilişkin bilgileri Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecektir.

5- SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ, SONUÇLARIN İLANI VE ATAMA

Sınavda başarılı olabilmek için 100 üzerinden en az 70 puan almış olmak şarttır. Adaylar, her bir pozisyon için başarı puanlarına göre sıralamaya tabi tutulacak ve en yüksek puanlıdan başlanılarak pozisyon sayısı kadar aday, asil aday olarak belirlenecektir. Ayrıca asil aday sayısı kadar aday da yedek aday olarak belirlenebilecektir.
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:

SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ ALIM İLANI

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Veri ve Sistem Yönetimi Daire Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere; 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 6’ncı maddesi ile 31/12/2008 tarih ve 27097 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi işlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli istihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik” in 8’inci maddesi uyarınca, sözlü sınav sonucunda oluşacak başarı sırasına göre 14 (on dört) sözleşmeli bilişim personeli alınacaktır.

2020 veya 2021 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında (KPSS) alınan KPSSP3 puanının %70’i (yüzde yetmiş) ile son beş yıl içinde İngilizce dilinde yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) veya buna denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen YDS dengi puanın %30’unun (yüzde otuz) toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre en yüksek puan alan adaydan başlanarak her bir sözleşmeli bilişim personeli pozisyonu için 5 (beş) katı aday, Kurumumuz tarafından gerçekleştirilecek olan sözlü sınava çağrılacaktır. Bu sıralamaya göre belirlenen son sıradaki aday ile aynı puana sahip birden fazla adayın bulunması halinde, bu adayların tamamı sınava kabul edilecektir. KPSSP3 puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSSP3 puanı 70 (yetmiş), yabancı dil puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın yabancı dil puanı 0 (sıfır) olarak değerlendirilecektir.

1-BAŞVURU ŞARTLARI

A. GENEL ŞARTLAR

a) Türk vatandaşı olmak,

b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

c) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahküm olmamak,

ç) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinde sayılan genel şartlara haiz olmak,

d) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

e) (d) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak, (Bu kısımda belirtilen bölüm mezunları aylık brüt sözleşme ücret tavanının 2 katı için başvuru yapabilirler.)

f) Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda ücret tavanı iki katını geçemeyecekler için en az 3 (üç) yıllık, diğerleri için en az 5 (beş) yıllık mesleki tecrübeye sahip bulunmak, (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4’üncü maddesinin (B) bendi ya da 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel kesimde sosyal güvenlik kurumlarına prim ödenmek suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır.)

g) Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek,

ğ) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığı bulunmamak,

h) Hizmetin gerektirdiği niteliklere, muhakeme yeteneğine ve temsil kabiliyetine sahip olmak, yoğun iş temposuna ayak uydurabilmek ve takım çalışmasına yatkın olmak,

ı) Askerlik durumu itibarıyla; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

i) Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırmasında kamu hizmetine atanmasına engel bir durumu bulunmamak.

B. ÖZEL ŞARTLAR

Aşağıda yer alan özel şartlarda istenilen mesleki tecrübe şartını gösteren belgeler ile sertifikalar “başvuru belgeleri” arasında sunulacak, istenilen bilgi ve tecrübeler ise başvuru belgeleri arasında yer alan “teknik özgeçmiş” belgesinde sunulacaktır. Bilgi ve tecrübeler, teknik özgeçmiş içinde başvurulan pozisyon için Özel Şartlar maddelerine karşılık gelecek şekilde çalışılan hizmetler / projeler / teknolojiler / sistemler / ürünler / cihazlar vs. hakkında bilgi verilmesi ya da ilgili maddeye ilişkin varsa alınan eğitim veya sertifika gibi belgelerin teknik özgeçmiş ekinde sunulması suretiyle detaylandırılacaktır. Başvurulan pozisyona ait teknik özgeçmiş, Kurum resmi internet sitesinden temin edilecek olup, doldurulduktan sonra imzalanmak suretiyle sınav başvuru sistemine yüklenecektir.

I- Güvenlik Uzmanı (4 Kişi – Tam Zamanlı – Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 Katına Kadar)

a) Büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde veya milli güvenliği tehdit edebilecek ya da kamu düzeninin bozulmasına yol açabilecek kritik türdeki verilerin bulunduğu kamu kurum ve kuruluşlarında yahut en az 1000 (bin) iç veya 5.000 (beş bin) dış kullanıcısı bulunan özel sektördeki sistem merkezlerinde sistem / ağ güvenliği, siber güvenlik veya bilgi güvenliği uzmanı olarak en az 3 (üç) yıl çalıştığını belgelemek,

b) Firewall, Intrusion Prevention System (IPS), URL filtering, Mail Gateway, Antivirüs, Sandbox-APT ve DoS/DDoS önleme cihazlarının kurulum, yapılandırma ve yönetiminde bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

c) NAT, QoS ve OTP (One Time Password) teknolojilerinin yönetiminde bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

ç) Sanal Özel Ağ (VPN), Geniş Alan Ağ (WAN), dış DNS ve alan adları yönetiminde bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

d) Kurumsal log yönetimi, SIEM ve log korelasyonu sistemlerinin yönetiminde bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

e) Ağ üzerinde zafiyet tarama ve trafik analizi yapabilen (Nessus, AppScan, Wireshark, Tcpdump, Nmap, Netcat gibi) yazılımların kullanımında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

f) Siber olaylara müdahale (SOME) faaliyetleri hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

g) Teknik şartname oluşturma ve PoC çalışmalarının yürütülmesinde tecrübe sahibi olmak,

Tercihen;

a) Check Point Certified Security Expert (CCSE) sertifikasına sahip olmak,

b) Penetrasyon/Sızma testleri hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

c) ISO 27001 (Bilgi Güvenliği Yönetimi Sistemi) Standardı konusunda, sertifikasyon hazırlık çalışmaları ve uygulamaları ile Bilgi Güvenliği süreçleri, iş sürekliliği, risk analizi ve risk yönetimi konularında uygulama bilgisine sahip olmak ve sertifikanın başarı ile alındığı en az bir uygulamada aktif rol almak,

ç) Microsoft ve Unix/Linux işletim sistemleri güvenliği konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

II- Ağ Uzmanı (2 Kişi – Tam Zamanlı – Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 Katına Kadar)

a) Büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde veya milli güvenliği tehdit edebilecek ya da kamu düzeninin bozulmasına yol açabilecek kritik türdeki verilerin bulunduğu kamu kurum ve kuruluşlarında yahut en az 1000 (bin) iç veya 5.000 (beş bin) dış kullanıcısı bulunan özel sektördeki sistem merkezlerinde ağ yönetimi uzmanı olarak en az 3 (üç) yıl çalıştığını belgelemek,

b) Cisco veya HP ağ cihazlarının ana omurga anahtarı (Backbone switch) ve kenar anahtarı (kenar switch) kurulumu, konfigürasyonu ve yönetiminde bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

c) Yerel alan ağ (LAN), kablosuz yerel ağ (WLAN), sanal özel ağ (VPN), Geniş alan ağ (WAN), dış DNS ve alan adları yönetimi konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

ç) Tunelling, Routing, Switching, DNS, DHCP, 802.11 a/b/g/n/ac, 802.1x teknolojilerinin yönetiminde bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

d) NAC (Network Access Control) uygulamalarının kurulumu ve yönetiminde bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

e) İstemci işletim sistemleri ve sunucu işletim sistemleri hakkında bilgi sahibi olmak,

f) Sistemlerin performansını izleyerek, bu doğrultuda kapasite planlaması yapabilme ve iyileştirmelere yönelik öneriler hazırlayabilme konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

g) Ağ cihazlarının güvenliğini ve iş sürekliliğini sağlayabilme konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

ğ) Ağ altyapısı için operasyonel standartları belirleyebilme, mevcut süreç ve prosedürleri geliştirebilme ve gerekli dokümantasyonları hazırlayabilme tecrübesine sahip olmak,

Tercihen;

a) Cisco Certified Network Associate (CCNA) veya Cisco Certified Network Professional (CCNP) sertifikalarından en az birine sahip olmak,

III- Sistem Uzmanı (4 Kişi – Tam Zamanlı – Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 Katına Kadar)

a) Büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde veya milli güvenliği tehdit edebilecek ya da kamu düzeninin bozulmasına yol açabilecek kritik türdeki verilerin bulunduğu kamu kurum ve kuruluşlarında yahut en az 1000 (bin) iç veya 5.000 (beş bin) dış kullanıcısı bulunan özel sektördeki sistem merkezlerinde sistem yönetimi uzmanı olarak en az 3 (üç) yıl çalıştığını belgelemek,

b) Microsoft’un yetkili eğitim ortaklarından Windows Server 2012R2, Windows Server 2016, Active Directory ve Exchange (2010, 2013 veya 2016) veya bu sistemlerin güvenliği hakkındaki eğitimlerden en az ikisini aldığını katılım sertifikası ile belgelemek,

c) Microsoft İşletim Sistemleri, Microsoft Domain Controller, Active Directory, Exchange hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

ç) Sanallaştırma teknolojileri üzerine mimari tasarım yapabilme, kurulumları gerçekleştirip yönetebilme, kısa orta ve uzun vade için kapasite planları çıkarabilme tecrübesine sahip olmak,

d) Ağ yönetimi konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

e) Veri ve disk yedekleme & kurtarma sistemlerinin (Netbackup, MS DPM gibi) yönetiminde, e-posta arşivleme ve yedekleme teknolojileri konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

f) Powershell scripti yazabilme ve GPO yönetebilme tecrübesine sahibi olmak,

g) Temel sunucu (web, mail, domain, DNS) servislerinin iş sürekliliğini tasarlayıp kurabilme tecrübesine sahip olmak,

Tercihen;

a) Windows Server 2012R2, Windows Server 2016, Active Directory ve Exchange (2010, 2013 veya 2016) sistemlerinin MCSA ve MCSE sertifikalarından en az birine sahip olmak,

b) Video konferans sistemlerinin kurulumu ve yönetimi hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

c) ODM (Olağanüstü Durum Merkezi) sistemlerinin kurulumu ve yönetimi hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

ç) Datacenter kurulumu ve yönetiminde, TIER sertifikasyonlandırma hakkında bilgi ve

tecrübe sahibi olmak,

IV- Kıdemli Güvenlik Uzmanı (2 Kişi – Tam Zamanlı – Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 3 Katına Kadar)

a) Büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde veya milli güvenliği tehdit edebilecek ya da kamu düzeninin bozulmasına yol açabilecek kritik türdeki verilerin bulunduğu kamu kurum ve kuruluşlarında yahut en az 1000 (bin) iç veya 5.000 (beş bin) dış kullanıcısı bulunan özel sektördeki sistem merkezlerinde sistem / ağ güvenliği, siber güvenlik veya bilgi güvenliği uzmanı olarak en az 5 (beş) yıl çalıştığını belgelemek,

b) Check Point Certified Security Expert (CCSE) sertifikasına sahip olmak,

c) Firewall, Intrusion Prevention System (IPS), URL filtering, Mail Gateway, Antivirüs, Sandbox-APT ve DoS/DDoS önleme cihazlarının kurulum, yapılandırma ve yönetiminde bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

ç) NAT, QoS ve OTP (One Time Password) teknolojilerinin yönetiminde bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

d) Sanal Özel Ağ (VPN), Geniş Alan Ağ (WAN), dış DNS ve alan adları yönetiminde bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

e) Kurumsal log yönetimi, SIEM ve log korelasyonu sistemlerinin yönetiminde bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

f) Penetrasyon/Sızma testleri hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

g) Ağ üzerinde zafiyet tarama ve trafik analizi yapabilen (Nessus, AppScan, Wireshark, Tcpdump, Nmap, Netcat gibi) yazılımların kullanımında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

ğ) Microsoft ve Unix/Linux işletim sistemleri güvenliği konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

h) Siber olaylara müdahale (SOME) faaliyetleri hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

ı) Teknik şartname oluşturma ve PoC çalışmalarının yürütülmesinde tecrübe sahibi olmak,

i) Proje yönetim birimleri ile ortak çalışabilecek, teknik liderlik yapabilecek seviyede proje görev yönetimi konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

Tercihen;

a) Certified Information Systems Security Professional (CISSP), Certified Ethical Hacker (CEH) veya ISO 27001 (Bilgi Güvenliği Yönetimi Sistemi) Standardı denetçi sertifikalarından en az birine sahip olmak,

b) ISO 27001 (Bilgi Güvenliği Yönetimi Sistemi) Standardı konusunda, sertifikasyon hazırlık çalışmaları ve uygulamaları ile Bilgi Güvenliği süreçleri, iş sürekliliği, risk analizi ve risk yönetimi konularında uygulama bilgisine sahip olmak ve sertifikanın başarı ile alındığı en az bir uygulamada aktif rol almak

V- Kıdemli Ağ Uzmanı (1 Kişi – Tam Zamanlı – Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 3 Katına Kadar)

a) Büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde veya milli güvenliği tehdit edebilecek ya da kamu düzeninin bozulmasına yol açabilecek kritik türdeki verilerin bulunduğu kamu kurum ve kuruluşlarında yahut en az 1000 (bin) iç veya 5.000 (beş bin) dış kullanıcısı bulunan özel sektördeki sistem merkezlerinde ağ yönetimi uzmanı olarak en az 5 (beş) yıl ağ yönetimi uzmanı olarak çalıştığını belgelemek,

b) Cisco Certified Network Associate (CCNA) veya Cisco Certified Network Professional (CCNP) sertifikalarından en az birine sahip olmak,

c) Cisco veya HP ağ cihazlarının ana omurga anahtarı (Backbone switch) ve kenar anahtarı (kenar switch) kurulumu, konfigürasyonu ve yönetiminde bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

ç) Yerel alan ağ (LAN), kablosuz yerel ağ (WLAN), sanal özel ağ (VPN), Geniş alan ağ (WAN), dış DNS ve alan adları yönetiminde bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

d) Tunelling, Routing, Switching, DNS, DHCP, 802.11 a/b/g/n/ac, 802.1x teknolojilerinin yönetiminde bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

e) NAC (Network Access Control) uygulamalarının kurulumu ve yönetiminde bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

f) NAT, BGP, OSPF, VRF, MPLS, Cisco VSS-VPC/HP IRF konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

g) Ağ alt yapısındaki cihazların ve ağın durumunu yönetebilen network analiz araçlarının kullanımında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

ğ) Proje yönetim birimleri ile ortak çalışabilecek, teknik liderlik yapabilecek seviyede proje görev yönetimi konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

VI- Kıdemli Sistem Uzmanı (1 Kişi – Tam Zamanlı – Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 3 Katına Kadar)

a) Büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde veya milli güvenliği tehdit edebilecek ya da kamu düzeninin bozulmasına yol açabilecek kritik türdeki verilerin bulunduğu kamu kurum ve kuruluşlarında yahut en az 1000 (bin) iç veya 5.000 (beş bin) dış kullanıcısı bulunan özel sektördeki sistem merkezlerinde sistem yönetimi uzmanı olarak en az 5 (beş) yıl çalıştığını belgelemek,

b) Windows Server 2012R2, Windows Server 2016, Active Directory ve Exchange (2010, 2013 veya 2016) sistemlerinin MCSA ve MCSE sertifikalarından en az ikisine sahip olmak,

c) Microsoft İşletim Sistemleri, Microsoft Domain Controller, Active Directory, Exchange ve Windows Server Clustering, Site Management hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

ç) Sanallaştırma teknolojileri üzerine mimari tasarım yapabilme, kurulumları gerçekleştirip yönetebilme, kısa orta ve uzun vade için kapasite planları çıkarabilme tecrübesine sahip olmak,

d) Her katmanda etki alanı (domain) konsolidasyonu projelerinde bulunmuş olmak,

e) Veri ve disk yedekleme & kurtarma sistemlerinin (Netbackup, MS DPM gibi) yönetiminde, e-posta arşivleme ve yedekleme teknolojileri konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

f) Sunucu servisleri seviyesinde mimari altyapı tasarımı yapıp işletebilme konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

g) Ağ yönetimi konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

ğ) İleri seviyede Powershell scriptleri yazabilme ve GPO yönetebilme tecrübesine sahip olmak,

h) Object Storage Yönetimi konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

ı) Temel sunucu (web, mail, domain, DNS) servislerinin iş sürekliliğini tasarlayıp kurabilme tecrübesine sahip olmak,

i) Proje yönetim birimleri ile ortak çalışabilecek, teknik liderlik yapabilecek seviyede proje görev yönetimi konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

Tercihen;

a) Information Technology Infrastructure Library (ITIL) sertifikasına sahip olmak,

b) NETAPP, EMC, HITACHI gibi depolama cihazlarını hizmet seviyelerine uygun şekilde yönetebilmek,

c) ODM (Olağanüstü Durum Merkezi) sistemleri kurulum ve yönetiminde bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

ç) Datacenter kurulumu ve yönetiminde, TIER sertifikasyonlandırma hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

d) Temel Linux servislerinin (BIND, Postfix, sendmail, vb) ve işletim sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

2- İSTENİLEN BELGELER – BAŞVURU ŞEKLİ – YERİ – TARİHİ

Adaylar, başvurularını 14/03/2022-03/04/2022 tarihleri arasında saat 23:59:59’a kadar Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden gerçekleştirecek olup şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular ile yukarıda belirtilen başvuru şartlarını taşımayan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir. Adaylar birden fazla sözleşmeli bilişim personeli pozisyonu için başvuruda bulunabilecektir. İstenilen Belgeler:

3- BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ, BAŞVURU SONUÇLARININ DUYURULMASI

Başvuruların incelenmesi sonucunda ilanda belirtilen şartları sağlayan adaylardan, 2020 veya 2021 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında (KPSS) alınan KPSSP3 puanının %70’i (yüzde yetmiş) ile son beş yıl içinde İngilizce dilinde yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) veya buna denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen YDS dengi puanın %30’unun (yüzde otuz) toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre en yüksek puan alan adaydan başlanarak her bir sözleşmeli bilişim personeli pozisyonu için 5 (beş) katı aday Kurumumuz tarafından gerçekleştirilecek olan sözlü sınava çağrılacaktır.

Bu sıralamaya göre belirlenen son sıradaki aday ile aynı puana sahip birden fazla adayın bulunması halinde, bu adayların tamamı sınava kabul edilecektir. KPSSP3 puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSSP3 puanı 70 (yetmiş), yabancı dil puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın yabancı dil puanı 0 (sıfır) olarak değerlendirilecektir.

Sözlü sınava katılmaya hak kazanan adayların listesi en geç 29.04.2022 tarihinde Kurumun resmi internet sitesinde ve Kariyer Kapısı Platformunda duyurulacaktır. Ayrıca yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır.

4- SINAVIN ŞEKLİ, KONULARI VE TARİHİ

Sınav sözlü sınav (mülakat) olarak tek aşamalı yapılacaktır.

Sınavda, adayların kimlik tespitinde kullanılmak üzere, fotoğraflı bir kimlik belgesini (nüfus cüzdanı, ehliyet veya pasaport) yanlarında bulundurmaları gerekmektedir. Aksi halde adaylar sınava alınmayacaklardır.

Sözlü sınavda adaylara, mesleki bilgiler ile başvurulan pozisyon için özel şartlar bölümünde belirtilen alanlardaki bilgi ve tecrübelerini ölçmeye yönelik sorular yöneltilecektir.

Sözlü sınav 09.05.2022 ile 13/05/2022 tarihleri arasında BDDK hizmet binasında (Büyükdere Cad. No:106 Esentepe Şişli/İSTANBUL) yapılacak olup mülakat tarihinde erteleme olması durumunda bu durum “www.bddk.org.tr” adresinde ilan edilecektir. Ayrıca adaylar sınavlarına ilişkin bilgileri Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecektir.

5- SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ, SONUÇLARIN İLANI VE ATAMA

Sınavda başarılı olabilmek için 100 üzerinden en az 70 puan almış olmak şarttır. Adaylar, her bir pozisyon için başarı puanlarına göre sıralamaya tabi tutulacak ve en yüksek puanlıdan başlanılarak pozisyon sayısı kadar aday, asil aday olarak belirlenecektir. Ayrıca asil aday sayısı kadar aday da yedek aday olarak belirlenebilecektir.

Sözlü sınavda başarılı olan adaylara ilişkin duyuru Kurumun resmi internet sitesinden (www.bddk.org.tr) yapılacaktır. Adaylar ayrıca sınavlarına ilişkin bilgileri Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecektir.

Sözlü sınavda başarılı olan ve Kurumun resmi internet sitesinde (www.bddk.org.tr) ilan edilen asil adaylara en geç beş iş günü içinde postalanmak suretiyle yapılacak bildirimde, tebligatın yapıldığı tarihten itibaren en geç on iş günü içerisinde sözleşme imzalamak, sözleşmede belirtilecek tarihte işe başlamak ve varsa istenecek belgeleri teslim etmek üzere müracaat etmeleri istenir. Kendilerine tebligat yapıldığı halde müracaat etmeyen, sözleşme imzaladığı halde sözleşmede belirtilen sürede işe başlamayan veya bu sürenin dolduğu gün itibarıyla on beş günü geçmeyen ve belgeyle ispat edilebilen kabul edilebilir mazeretini bildirmeyen adaylar, haklarından feragat etmiş sayılır.

6- ÜCRET

Aylık brüt sözleşme ücreti, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4’üncü maddesinin (B) bendine göre istihdam edilenler için belirlenen sözleşme ücret tavanının (01.01.2022-30.06.2022 dönemi için: 11.488,07 TL) Özel Şartlar başlığı altında belirtilen katları ile çarpımı sonucu bulunacak tutar olacaktır. Ancak Kurum, bu şekilde hesaplanacak tavan ücretin altında sözleşme ücreti belirlemeye ve ödeme yapmaya yetkilidir.

  • Kurum tavan ücretin altında sözleşme düzenlemeye ve ödeme yapmaya yetkilidir. Sözleşmeli bilişim personeline 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 6’ncı maddesi uyarınca sözleşme ücreti dışında herhangi bir ad altında (ek ödeme, fon, fazla mesai vs.) başkaca bir ödeme yapılamaz.

7- DİĞER HUSUSLAR

Yabancı dil sınav sonuç belgeleri, belge üzerinde geçerlilik süresi belirtilmemiş ise 5 yıl süreyle geçerlidir.

Gerçeğe aykırı beyanda bulunan adayların başvuruları geçersiz sayılacak, hizmet sözleşmesi yapılmış ve göreve başlamış olsalar dahi sözleşmeleri iptal edilecek, haklarında hukuki işlem yapılacaktır.

Yedek aday belirlenmiş olması halinde, gerçeğe aykırı beyanda bulundukları için sınavın geçersiz sayılması veya bu sebeple sözleşmenin iptal edilmesi, geçerli bir mazereti olmaksızın süresi içinde göreve başlanılmaması ya da bu hakkından vazgeçilmesi sebeplerinden biriyle boş kalan veya boşalan pozisyonlara, sınav sonuçlarının ilan edildiği tarihten itibaren altı aylık süreyi aşmamak üzere, yedek adaylar arasından başarı sıralamasına göre yerleştirme yapılabilecektir.

BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU (www.bddk.org.tr)

Büyükdere Cad. No: 106 Şerbetçi İş Merkezi Esentepe Şişli/İSTANBUL

Tel: 0 (212) 214 50 00

Not: Giriş sınavına ilişkin gerekli görülen bilgilendirmeler, Kurumun resmi internet adresinden (www.bddk.org.tr) veya gerek görülmesi halinde ilgililerin iletişim adresleri üzerinden duyurulacaktır.

2821/1-1

%d blogcu bunu beğendi: