Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 23 Sözleşmeli Personel Alacak

İlan Bilgileri

 • Array

Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 23 sözleşmeli personel alacak.
Son Başvuru Tarihi 29 Nisan 2022
Kaynak : Resmi Gazete
Eklenme :15 Nisan 2022 03:01

Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğünden:

657 4/B (SÖZLEŞMELİ PERSONEL) ALIM İLANI

Genel Müdürlüğümüz merkez ve taşra teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi uyarınca sözleşmeli olarak istihdam edilmek üzere; 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe giren “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” ın ek 2 nci maddesi b fıkrası uyarınca yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın (gemiadamı unvanı hariç) 2020 KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle 23 (yirmi üç) adet sözleşmeli personel alınacaktır.

A- BAŞVURACAK ADAYLARDA ARANACAK ŞARTLAR

 1. Türk Vatandaşı olmak,
 2. Belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımak,
 3. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
 4. Türk Ceza Kanunu’nun 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahküm olmamak,
 5. Erkek adayların askerlik ile ilişiği bulunmamak, (askerliği yapmış veya muaf olmak)
 6. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 53. madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,
 7. Tercih edilecek pozisyonun karşısında yer alan şartları taşıyor olmak,
 8. Lisans mezunları için 2020 KPSS (B) grubu KPSS P3 puanı, Ön lisans mezunları için 2020 KPSS (B) grubu KPSS P93 puanı, Ortaöğretim mezunları için 2020 KPSS (B) grubu KPSS P94 puanına sahip olmak,
 9. Adaylar, ilan edilen pozisyonlardan sadece birine başvurabilirler. Birden fazla pozisyona başvuru yapan adayların tüm başvuruları geçersiz sayılacak,
 10. Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak,
 11. ilan şartlarında istenilen iş tecrübesi, mezuniyetten sonra ve başvuru tarihinden önce adayda bulunuyor olmak,
 12. Çeşitli KHK ile kamu görevinden çıkarılanlar başvuruda bulunamaz.
 13. Başvuracak adayların durumunun; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesinin “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.” hükmüne uygun olmak,
 14. Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 6. maddesi gereği “işe alınması açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birinin taşımadığının sonradan anlaşılması, işe alınma açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birini sonradan kaybetmesi…” hallerinde hizmet sözleşmesi kurumca tek taraflı olarak feshedilir.

B- BAŞVURU ŞEKLİ, YERi VE ZAMANI

 1. Başvuru işlemleri ilanın Resmi Gazete’ de yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gün içerisinde yapılabilecektir.
 2. Adaylar, www.hssgm.gov.tr adresinden ilan tarihi itibarıyla temin edilecek başvuru formu ve istenilen belgelerle birlikte başvurularını şahsen, posta ve kargo vb. kanallar ile Genel Müdürlüğümüz Yazı işleri ve Arşiv Yönetim Birimine yapacaktır.
 3. Süresi içinde yapılmayan ve eksik belgeli başvurular değerlendirilmeyecektir.
 4. Son başvuru tarihinin mesai bitiminden sonra yapılacak başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.
 5. Adayların KPSS puan türü ve yılı yapılacak kontrol sonucunda tercih edilen pozisyonda belirlenen KPSS puan türü ve yılı ile uygun olmaması durumunda başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.
 6. Adaylar Genel Müdürlüğümüz ilanına başvuruda bulunarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunun (KVKK) kapsamında; kişisel verilerin kaydedilmesi, işlenmesi ve paylaşılmasına muvafakat vermiş sayılır.

***GEMİ ADAMI pozisyonuna başvuracak adaylarda Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar uyarınca KPSS puan şartı aranmamaktadır. Aday sayısının Pozisyon sayısından fazla olması durumunda bu pozisyon için sözlü sınav yapılacak olup, ayrıca duyuru yapılacaktır.

C- İSTENİLEN BELGELER

 1. Müracaat formu www.hssgm.gov.tr adresinden temin edilecektir. (İlan sıra numarası, başvurulan unvan ve görev yeri belirtilmek zorundadır.)
 2. 2020 KPSS (B) grubu sınav sonuç belgesi, (e-Devlet üzerinden karekodlu alınan belge kabul edilecektir.)
 3. Diploma veya Mezuniyet Belgesi, (e-Devlet üzerinden karekodlu alınan belge kabul edilecektir.)
 4. Nüfus kayıt örneği, (e-Devlet üzerinden karekodlu alınan belge kabul edilecektir.)
 5. 03 sıra no.lu Koruma ve Güvenlik Personeli ilan için son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresinin dolmasına en az 3 ay kalmış özel güvenlik görevlisi kimlik kartı ve sağlık kuruluşlarından alınacak boy/kilo endeksini gösterir onaylı belge,
 6. 04 sıra no.lu Destek Personeli Şoför alım ilanı için sürücü belgesi fotokopisi,
 7. 12 sıra no.lu Gemiadamı ilanı için son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresinin dolmasına en az 3 ay kalmış Gemiadamı cüzdanı ve e-Devletten alınan karekodlu SGK Hizmet Dökümü/Hizmet Belgesi ve daha önceden çalışılan kurum/kuruluşlardan alınan ıslak imzalı tecrübe belgesi, (Yapılan işin unvanını ve süresini belirten.)
 8. Erkek adaylar için askerlik durum belgesi, (e-Devlet üzerinden karekodlu alınan belge kabul edilecektir.)
 9. Adli Sicil Durum Belgesi, (e-Devlet üzerinden karekodlu alınan belge kabul edilecektir.)

Ç- BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI

 1. Genel Müdürlüğümüz tarafından oluşturulacak komisyon tarafından süresi içinde yapılan başvurular, belgelerin eksik olup olmadığı ve adayların belirlenen şartları taşıyıp taşımadıkları bakımından incelenecek olup, ilanda belirtilen başvuru şartlarını taşıyan adayların başvuruları kabul edilecektir.
 2. KPSS’de yüksek puan almak, ilanda yer alan sözleşmeli pozisyona yerleştirmede tek başına hak kazandırmaz. Pozisyon için belirtilen genel ve özel şartlar ile aranan niteliklere sahip olmayan adaylar değerlendirmeye alınmayacaktır. Eksik evrak, yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunanlar ile bilgilerindeki tutarsızlıklar yüzünden değerlendirmeye alınmayan adaylar bu durumdan dolayı bir hak iddia edemeyecektir.
 3. Başvuru sonunda yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmayacaktır. 2020 KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınarak belirlenecek olan sözleşme yapmaya hak kazanan adayların isim listesi (asıl ve yedek olarak sıralamaya giren adaylar ilan edilecektir.) ile işe başlamaları için gerekli belgeler ve bu belgelerin teslim edileceği yer ve zaman, başvuru bitim tarihi itibarıyla en geç 10 (on) iş günü içerisinde Genel Müdürlüğümüz web (www.hssgm.gov.tr) sayfasında ilan edilecektir.
 4. Değerlendirmeler, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 2. maddesi uyarınca oluşturulan komisyon tarafından KPSS puan sıralamasına göre yapılacak olup, adayların KPSS puanlarının eşit olması durumunda mezuniyet tarihi önce olan, bununda aynı olması halinde doğum tarihi büyük olan adaya öncelik tanınacaktır.
 5. Asıl olarak atanmaya hak kazanan adayların başvuru yapmadığı, feragat ettiği veya adayların şartlarını taşımadığının tespit edilmesi halinde ilan edilen yedek adaylardan (ilan edilen kadro sayısının 3 katı kadar yedek aday belirlenecektir) başarı sırasına göre çağrılarak atama yapılacaktır. Yedek listenin geçerlilik süresi altı aydır.
 6. Yedek olarak atanmaya hak kazanan adaylar, asıl adayların taşıdığı şartları taşımalıdır. Sözleşme imzalamaya hak kazanan ve evraklarını eksiksiz olarak teslim eden adaylar hakkında, 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu Hükümleri gereğince güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapılacak olup arşiv araştırması olumlu olan adaylarla sözleşme yapılacaktır.
 7. İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri geçerlidir. Genel Müdürlüğümüz başvuru takviminde zorunlu hallerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar ve ilanın her aşamasını iptal edebilir.
 8. Sözleşmeli personel pozisyonlarına yerleştirildiğinin adaylara tebliğinden itibaren 657 sayılı Kanunun 62. maddesinde belirtilen süreler içerisinde aday görevine başlamak zorundadır. Bu süre içerisinde görevine başlamayanlar haklarını kaybederler.
 9. Süreç sonunda ilan edilen pozisyonlarda çalışmaya hak kazanan adaylar ile hizmet sözleşmesi yapılacak olup sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyen adayların sözleşmeleri bir (1) ay içerisinde feshedilecektir.
 10. Başvuru yapan adaylara evrak iadesi yapılmayacaktır. Bu ilan ile www.hssgm.gov.tr adresinde yayımlanacak ilan sonuçları ve tüm duyurular tebligat mahiyetinde olup ilgililere ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

D- ATAMA İÇİN İSTENEN BELGELER

Sözleşme yapmaya hak kazanan adaylar, sonuçların ilan edilmesinden sonra istenecek belgeler, başvuru zamanı, evrakların teslim edilme şekli ve diğer şartlar Genel Müdürlüğümüz www.hssgm.gov.tr adresinden ayrıca ilan edilecektir.

E- BAŞVURU ADRESİ VE İRTİBAT TELEFONLARI:

1-Başvuruların Yapılacağı Adres : Kemankeş Caddesi Karamustafa Paşa Sokak No: 21 34425 Karaköy / Beyoğlu / İSTANBUL

2-Telefon Numarası : +90 212 293 36 74-82 (8 Hat) Dahili (320-333-371-367)

4409/1-1


Puanınız