Trabzon Üniversitesi 3 İşçi Alacak

İlan Bilgileri

  • Array

Trabzon Üniversitesi 3 İşçi Alacak.
Son Başvuru Tarihi 8 Nisan 2022
Kaynak : Resmi Gazete
Eklenme :04 Nisan 2022 01:12

TÜRKİYE İŞ KURUMU (İŞKUR) ÜZERİNDEN SÜREKLİ İŞÇİ ALIM İLANI

Trabzon Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı tüm işyerlerinde sürekli işçi kadrosunda istihdam edilmek üzere 657 sayılı Kanun’un 4/D maddesi kapsamında, 4857 sayılı İş Kanunu’na tabi olarak çalıştırılmak üzere “Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” ve “Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Eski Hükümlü veya Terörle Mücadelede Malul Sayılmayacak Şekilde Yaralananların İşçi Olarak Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümleri uyarınca Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığı ile aşağıdaki tabloda dağılımı gösterilen şekilde belirsiz süreli hizmet akdi ile “Sürekli İşçi” alımı yapılacaktır.

GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR:

1) 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye’de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya işyerlerinde Çalıştırılabilmelerine ilişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak,

2) 18 yaşını tamamlamış olmak,

3) İŞKUR’da ilan edilen işgücü taleplerinde belirtilen bölümlerden mezun olmak,

4) Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar. Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahküm olmamak,

5) Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara ya da terör örgütlerine üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı bulunmamak,

6) Terör örgütleriyle eylem birliği içerisinde olmamış, bu örgütlere yardım etmemiş, kamu imkan ve kaynaklarını bu örgütleri desteklemeye yönelik kullanmamış ya da kullandırmamış, bu örgütlerin propagandasını yapmamış olmak,

7) Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak,

8) Yaptırılacak arşiv araştırması olumlu sonuçlanmış olmak,

9) Askerlik ile ilişiği olmamak (Erkek adaylar için yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak),

10) Herhangi bir sosyal güvenlik kuruntundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak,

11) Engellilerin durumlarını ilgili mevzuatına göre yetkili sağlık kuruluşlarından alınan engelliler için sağlık kurulu raporuyla belgelendirmeleri zorunludur,

12) Başvurunun son günü itibarıyla duyuru tablosunda yer alan unvana ilişkin talep edilen eğitim ve özel şartlara haiz olmak,

13) Alınacak işçilerin deneme süresi altmış gün olup, deneme süresi içinde başarısız olanların iş akdi bildirim süresi beklenmeksizin tazminatsız feshedilecektir,

14) Sözlü sınava girmeye hak kazandığı halde ilan edilen sözlü sınav tarihinde sınava katılmayan adaylar hakkını kaybetmiş sayılacaktır,

15) Adaylar Üniversitenin tüm işyerlerinde vardiyalı çalışma düzenini kabul etmiş sayılır ve vardiyalı çalışmaya engel bir durumu olmaması gerekir,

16) Adaylardan gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenler ile şartları taşımadığı sonradan tespit edilenlerin; ilan/sözlü sınav/göreve başlama süreçlerinin herhangi bir aşamasında işe kabulleri Üniversite idaresince sonlandırılabilecektir,

17) Adaylar İŞKUR’da yayımlanan listede belirtilen sadece tek bir iş için başvuru yapabilir, ilana birden fazla müracaat edenlerin başvurularının hepsi reddedilecektir,

18) İstihdam edilecek işe ilişkin başvuru listeleri tüm şartları taşıyan adaylar arasından çekilecek kura ile belirlenir. Noter huzurunda yapılacak kura çekimi sonucunda alınacak işçi sayısının dört katı kadar asıl ve aynı sayıda yedek aday belirlenir. İŞKUR tarafından yönlendirilen adayların “Evrak İnceleme Komisyonu” tarafından evrak üzerinde müracaata uygunlukları değerlendirilerek sözlü sınava girmeye hak kazananlar https://trabzon.edu.tr web adresinden ilan edilecektir.

19) Bu ilan çerçevesinde İŞKUR vasıtası ile yapılacak sürekli işçi alımına dair her türlü duyurular https://trabzon.edu.tr web adresinden ilan edilecektir. İşçi aday listelerinde yer alıp sözlü sınava hak kazanan adaylara ayrıca yazılı bir tebligat yapılmayacaktır. İnternet sitesindeki duyurular tebligat yerine geçecektir,

20) Bütün açık iş pozisyonları için sözlü sınava girmeye hak kazananlar “Sınav Komisyonu” tarafından kamera kaydı altında sözlü olarak ölçme ve değerlendirmeye tabi tutulacak olup başarılı bulunan adaylar için bir asıl ve bir yedek esasına göre oluşturulacak listeler 19’uncu maddede yer verilen usule göre duyurulacaktır.

22) Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir,

23) İşe başlatılmaya hak kazananlardan; işe başlatma ve hizmet akdi imzalamak üzere davet edilip, davet tebliğini aldığı tarihten itibaren belirtilen süre içerisinde davete icabet etmeyenler ile gelip fiilen işe başlamayanların yerine, o adayın yedeği işe başlatılmak üzere aynı usul ile davet edilecektir.

24) Yerleştirme sonucu atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan adaylar ile yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunmuş olup tercihlerine yerleşenlerin, atama işlemleri yapılmayacaktır. Sehven yapılsa dahi atama işlemleri iptal edilecektir. Yerleştirildiği kadroların nitelik ve şartlarını taşıdığı halde istenen belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyen adaylar göreve başlatılmayacaktır,

25) Atanmaya hak kazananlardan göreve başlamayan veya atanma şartlarını taşımadığından göreve başlatılamayanların yerine ihtiyaç duyulacak sayıda aday, yedek adaylar arasından belirlenecektir.

KURA KAPSAMINDA ADAY LİSTELERİNİN BELİRLENMESİ:

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından kura çekimi yapılmak üzere gönderilen listede yer alan adayların, kura çekim yeri ve tarihi tabloda belirtilmiş olup kura çekimi noter huzurunda yapılacaktır. Adaylar istemeleri halinde kura çekimini izleyebilecektir. Tüm başvuru sahipleri arasından kura ile açık iş sayısının 4 (Dört) katı kadar 2 (İki) ayrı liste halinde eşit sayıda adayı içeren “Asıl Liste” ve “Yedek Liste” oluşturulacaktır. Söz konusu listeler, Üniversitemiz internet sitesinde ilan edilecek olup adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır. Kura çekimi sonucunda sözlü sınava alınacak adaylar Üniversitemiz internet sitesi (https://trabzon.edu.tr/) “Duyurular” kısmından yayımlanacaktır.

HAZIRLIK VE MÜLAKAT İŞLEMLERİ:

“Asıl Liste” ve “Yedek Liste”de yer alan ve sözlü sınava çağrılmaya hak kazanan adayların evrak komisyonunca incelenmek üzere hangi belgeleri teslim edecekleri, belge teslim yeri, tarihi ve diğer bilgilendirme işlemleri Üniversitemiz internet sitesi (https://trabzon.edu.tr/) “Duyurular” kısmından ilan edilecek olup ayrıca adaylara yazılı tebligat yapılmayacaktır. Adaylar başvurmuş oldukları meslek kolu için aranan şartları taşıdıklarını belgeleyen evrakları “Evrak İnceleme Komisyonu”na teslim edeceklerdir. Sözlü sınavda bütün yönleriyle işe uygunluk açısından değerlendirme yapılacak olup, sürekli işçi statüsünde Üniversitemize en faydalı olacak adayın belirlenmesine gayret edilerek, açık iş sayısı kadar “Asıl İşçi Aday Listesi” ve aynı sayıda “Yedek İşçi Aday Listesi” oluşturulacak ve ilan edilecektir. Başvuru yapan adayların ilan süreçlerini (https://trabzon.edu.tr/) Duyurular kısmından takip etmeleri gerekir.

MÜLAKAT SONUÇLARINA İTİRAZ:

Adaylar, sözlü sınav sonuçlarının açıklandığı tarihten itibaren belirtilecek olan süre içinde Sözlü Sınav Komisyonunca değerlendirilmek üzere Personel Daire Başkanlığı nezdinde yazılı olarak itiraz edebilir. Yapılan itirazlar ulaştıktan sonra 3 (Üç) iş günü içinde Sözlü Sınav Komisyonunca karara bağlanır. Dilekçe verme usulüne uygun yapılmayan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

İŞE BAŞLAMA İŞLEMLERİ:

İşe başlamaya hak kazanan adaylar istenilen belgeleri Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına süresi içerisinde şahsen getireceklerdir. Adaylar hakkında yapılacak olan Arşiv Araştırması sonrası durumunda herhangi bir hukuki engel söz konusu değilse, işe başlamaları kendilerine tebliğ edilecektir. Kendi isteği ile işe başlamayanların, deneme süresi içinde işten ayrılanların veya sonradan başvuru şartlarını taşımadığı tespit edilenlerin yerine, o işin yedek veya yedek adayları arasından sırası ile işe başlamak üzere çağrılacaktır.

DİĞER HUSUSLAR:

Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı belge sunanlar ile beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılarak işe başlayışları yapılmayacak, yapılmış olsa dahi iptal edilecektir. Ayrıca bu kişiler hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.

İlanen duyurulur. 3666/1-1


Puanınız

%d