Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi 42 Sözleşmeli Personel Alacak

İlan Bilgileri

  • Array

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi 42 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 15 kasım 2023

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rektörlüğünden:

SÖZLEŞMELİ PERSONEL (4/B) ALIM İLANI

Üniversitemize bağlı birimlerde istihdam edilmek üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarih ve 26566 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar’da yer alan ek 2’nci maddenin (b) ve (c) fıkrasına göre KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlara toplam 42 adet sözleşmeli personel alınacaktır.

1) Adaylar yalnızca bir kadro pozisyonuna başvurabileceklerdir.

2) Teknik hizmetlerde yer alan pozisyonlar için istenen sertifikalar hariç olmak üzere diğer pozisyonlar için teslim edilecek sertifikaların Milli Eğitim Bakanlığı onaylı olması gerekmektedir.

3) İlgili kadro pozisyonu için teslim edilecek sertifikaların veya vizelerin ilan gününden önceki bir tarihte alınmış olması gerekmektedir.

4) Spor Uzmanı pozisyonuna başvuracakların antrenörlük kademe düzeyinin başvuru yapılacak pozisyona ve branşa uygun olması gerekmektedir.

5) Yerleşmeye hak kazanan adaylarla hizmet sözleşmesi yapılacak olup, sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyen adayların sözleşmeleri 1 (bir) ay içerisinde feshedilecektir.

6) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi gereğince, bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Cumhurbaşkanı kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde fesih tarihinden, sözleşmeyi yenilememeleri halinde sözleşmenin bitiminden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.

7) Çeşitli KHK ile kamu görevinden çıkarılanlar ve kamu görevine iadesi reddedilenler başvuruda bulunamaz.

8) Başvuracak adaylarda yukarıda belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartlar aranır.

9) Başvurularda tüm pozisyon unvanları için ilgili puan türünden en az 60 puan almış olmak gerekmektedir.

a) Lisans mezunları için 2022 KPSS (B) Grubu KPSSP3 puanı esas alınacaktır.

b) Önlisans mezunları için 2022 KPSS (B) Grubu KPSSP93 puanı esas alınacaktır.

c) Ortaöğretim mezunları için 2022 KPSS (B) Grubu KPSSP94 puanı esas alınacaktır.

10) Başvurularda “Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Yönetmelik” hükümleri uygulanır.

11) Adayların herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almamaları gerekmektedir.

12) Askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak, muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelemiş olmak.

BAŞVURU YERİ VE ŞEKLİ

Başvuru Yeri/Adresi: Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı

Yücetepe Mahallesi 85.Cadde No:8 06570 Çankaya/ANKARA

Başvuru Tarihleri: Bu ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gündür.

Adayların başvurularını yukarıda belirtilen tarihlerde Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığına Başvuru Formunu tam ve eksiksiz doldurarak istenen belgelerle birlikte şahsen yapmaları gerekmektedir. Posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Başvuru için istenen belgeleri eksik getiren, başvuru tarihini geciktiren veya nitelikleri uygun olmayan adayların müracaatlarına işlem yapılmayacaktır.

Müracaat İçin İstenen Belgeler:

1) KPSS (B) grubu sınav sonuç belgesi

2) Başvuru Formu (Üniversitemiz internet sayfasından temin edilecektir. https://hacibayram.edu.tr/personel/idari-personele-iliskin-matbu-formlar)

3) Diploma Örneği

4) Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

5) Askerlik Durum Belgesi

6) Tecrübe istenilen alanlar için hizmetin geçtiği yerden alınacak onaylı tecrübe belgesi ile SGK hizmet dökümü (her iki belge de beyan edilmek zorundadır)

7) İlgili unvana ilişkin sertifika belgesi

8) Adli Sicil Kaydı (E-Devlet üzerinden alınan belge kabul edilecektir)

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI

Adayların KPSS sonuç belgesi ÖSYM kayıtları ile kontrol edilecektir. Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır. Atamaları yapılmış ise iptal edilecek olup idare tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.

Spor Uzmanı pozisyonu için KPSS (B) grubu puan sırasına konulmak kaydıyla alım yapılacak her bir unvan için boş bulunan sözleşmeli personel pozisyonunun on katına kadar belirlenen adaylara Üniversitemiz tarafından yazılı ve/veya sözlü sınav yapılacaktır. Spor Uzmanlığı sınavı 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecek olup bu sınavdan en az 70 (yetmiş) puan alanlar başarılı sayılacaklardır. Başarılı sayılanlardan en yüksek puan alan adayın ataması yapılacaktır. Sınavın şekli ve tarihi ile sınava katılmaya hak kazanan aday listesi, başvuru bitim tarihi itibariyle en geç 1 0 (on) iş günü içerisinde Üniversitemiz internet adresinden (https://hacibayram.edu.tr) yayımlanacaktır.

Diğer pozisyonlar için KPSS (B) grubu puan sıralamasına göre belirlenecek olan aday listesi başvuru bitim tarihi itibariyle en geç 7 (yedi) iş günü içerisinde Üniversitemiz internet adresinden (https://hacibayram.edu.tr) yayımlanacaktır.

Bu ilanlar tebliğ mahiyetinde olacağından, ayrıca tebligat yapılmayacaktır. Bu pozisyonlara ilişkin sonuçlar asil ve yedek olarak ilan edilecektir. Yerleşmeye hak kazanan adaylar için yapılacak olan arşiv araştırması sonucunun olumlu olması halinde kendileriyle sözleşme yapılacaktır.

Tel: 0312 546 03 06 – 0312 546 03 07 – 0312 546 03 17

Puanınız

%d